Slovensko Dubajska Obchodná Komora (SDOK)

Zaregistrovaná podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. (ďalej len Komora)


O NÁS

Komora je nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, založené za účelom podpory obchodných a hospodárskych vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej republiky a Dubaja. Svoje aktivity vyvíja na celom území Slovenskej republiky. Komora má charakter neziskovej organizácie. Každý člen Komory, s výnimkou člena bez hlasovacieho práva, je oprávnený voliť a má právo zúčastňovať sa na zasadaní valného zhromaždenia priamo, alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Každý člen Komory s hlasovacím právom, prípadne jeho zástupca, disponuje jedným hlasom. Všetky právnické osoby, ktoré požiadajú o členstvo v Komore, musia v žiadosti uviesť mená a adresy svojich zástupcov. Zástupcovia nemusia byť občanmi Slovenskej republiky alebo Dubaja. Všetky zmeny, ku ktorým príde v súvislosti so zástupcami členov, musia byť písomne oznámené Komore. Každý člen alebo zástupca člena, ktorý sa nemôže zúčastniť zasadnutia má právo hlasovať prostredníctvom písomného rozhodnutia vo veci, ktoré doručí na zasadnutie, alebo ad hoc splnomocnením pre osobu, ktorá bude v jeho mene a na základe jeho pokynov hlasovať. Takéto ad hoc splnomocnenie musí byť doručené na Sekretariát Komory 24 hodín pred začatím hlasovania, inak splnomocnenej osobe nebude umožnené hlasovať. Každý riadny člen Komory je oprávnený sa uchádzať o členstvo v predstavenstve a prezídiu a o akúkoľvek inú funkciu v orgánoch Komory.


CIELE ČINNOSTI

Hlavným cieľom činnosti komory je:

 • Podporovať rozvoj Slovensko-Dubajských spoločenských, hospodárskych a obchodných vzťahov, Prezentovať, propagovať, koordinovať a ochraňovať spoločenské hospodárske a profesijné záujmy svojich členov a to v rámci Dubaja, v rámci Slovenskej republiky a všeobecnejšie na medzinárodnej úrovni.
 • Napomáhať stretávaniu a výmenám informácií medzi svojimi členmi.
 • Informovať členov o aktivitách Komory, ako aj o najvýznamnejších udalostiach v oblasti dubajsko-slovenských vzťahov.
 • Uľahčovať nadväzovanie kontaktov medzi slovenskými a dubajskými podnikmi, medzi dubajskými občanmi a slovenskými inštitúciami, medzi slovenskými občanmi a dubajskými inštitúciami.
 • Rozvíjať oblasť vzťahov so slovenskými a dubajskými inštitúciami a úradmi.
 • Komora bude ponúkať svojim členom tieto služby:
  • Informácie a dokumentácia.
  • Sústreďovanie hospodárskych, obchodných a štatistických informácií.
  • Rozširovanie odborných technických časopisov na požiadanie.
  • Aktualizácia právnych predpisov v oblasti zahraničného obchodu a informovanie o všetkých doplneniach v oblastiach, ktoré by mohli zaujímať jej členov.
  • Poskytovanie kontaktov na predstaviteľov podnikov zaoberajúcich sa dovozom a vývozom, výber obchodných sprostredkovateľov a poskytovanie informácií o bonite podniku.
  • Zostavovanie a vydávanie hospodárskych informačných bulletinov, rozširovanie informácií pomocou všetkých médií existujúcich v súčasnosti alebo v budúcnosti.
  • Pomoc, intervenovanie a uvedenie do odborných kruhov.
  • Vykonávanie rozličných úkonov a formalít zjednodušujúcich partnerstvo podnikov z Dubaja a Slovenskej republiky.
  • Ochrana a podpora členov pri ich obchodných aktivitách.
  • Poradenstvo v oblasti zastupovania, kompenzácií, sietí zastupiteľstiev, účastí, partnerských vzťahov a zmiešaných spoločností.
  • Príprava stretnutí a organizovanie obchodných kontaktov v oboch smeroch.
  • Prijímanie a vysielanie obchodných a podnikateľských misií.
  • Prijímanie Slovenských delegácií a misií v Dubaji a dubajských delegácií a misií v Slovenskej republike.

RADA SDOK

Rada SDOK:

 • PhDr. Radoslav Dovjak, výkonný riaditeľ
 • Ing. Pavol Dolhý, prezident
 • Karol Sereday, viceprezident
 • Martina Briksiová, člen rady
 • PhDr. Ondrej Srebala, CSc., člen

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 26.augusta 2021 nás po ťažkej chorobe navždy opustil prezident Slovensko-Dubajskej obchodnej komory Ing. Pavol Dolhý. Česť jeho pamiatke.


KONTAKT

V prípade potreby alebo záujmu nás prosím neváhajte kontaktovať:

icon 1SLOVENSKO – DUBAJSKA OBCHODNÁ KOMORA
Ambroseho 8
851 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421903708156
Tel.: +421915345909
Phone: +971505758243

icon 3www.sdok.info
info@sdok.info